Клауза общи изключения

• загуба, повреда или разноски, дължащи се на предумишлено действие или бездействие на застрахования;
• обичайно изтичане, обичайна загуба на тегло или обем, или обичайно износване на застрахования обект;
• загуба, повреда или разноски, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка, или подготовка на застрахования обект за да издържи на обичайните инциденти на застрахования транзит, когато такава опаковка или подготовка се извършва от застрахования или от неговите служители или преди влизането в сила на тази застраховка /целите на тази клауза "опаковка" включва подреждане в контейнер, но само когато "служителите" не използват подизпълнители/;
• загуба, повреда или разноски, причинени от скрит дефект или естеството на застрахования обект;
• загуба, повреда или разноски, пряко причинени от забавяне, даже и когато забавянето бъде причинено от застрахован риск;
• загуба, повреда или разноски, възникващи от неплатежоспособност или финансов фалит на корабособствениците, менажерите, наемателите или операторите на кораба, когато по време на натоварването на застрахования предмет на борда на кораба, застрахованият знае, или в обичайният ход на осъществяване на дейността трябва да е наясно, че подобна неплатежоспособност или финансов фалит може да попречи на нормалното осъществяване на пътуването. Това изключване не се прилага, когато застрахователният договор е възложен на страната, претендираща в съответствие с настоящия договор, която е купила или е дала съгласието си да купи добросъвестно предмета на сделката по силата на обвързващ договор;
• загуба, повреда или разноски, причинени пряко или косвено от или възникващи от употреба на всякакъв вид военно оръжие, използуващо атомно или ядрено размиване и/или синтез или друга подобна реакция или радиоакнивна сила или вещество.

Kлауза изключено негодност и непригодност за плаване

• загуба, повреда или разноски, произтичащи от непригодността на плавателните съдове или кораби за безопасен превоз на застрахования предмет, когато товарене в него или върху него се извършва преди влизането в сила на тази застраховка или когато застрахованият или неговите служители са запознати с такава непригодност при натоварването.

Клаузи изключена война

• загуба, повреда или разноски, причинени от война, гражданска война, революция, въстание, бунт или граждански безредици, произтичаща от нея, или от някакъв враждебен акт от или срещу воюваща страна;
• загуба, повреда или разноски, причинени от пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане /с изключение на пиратство/ и последиците от тях или всеки опит за извършването им;
• загуба, повреда или разноски, причинени от изоставени мини, торпеда, бомби или други изоставени военни средства.

Клаузи изключено стачки, бунт и граждански вълнения

• загуба, повреда или разноски, причинени от стачници, работници, участващи в локаути или лица, участвуващи в работнически безредици, бунтове или граждански размирици;
• загуба, повреди или разноски в резултат на стачки, локаути, работнически безредици, бунтове или граждански размирици.